SANAT

EYH, sanatı, insanın kendini, toplumu ve evreni algılama, yorumlama ve yansıtma açısından her türlü biçimde ifade etme eylemi olarak görür ve sanatçının bu eylemi gerçekleştirmesi için mutlak ifade özgürlüğüne, uygun ortama ve eserlerini insanlarla buluşturmaya ihtiyacı olduğunu düşünür. EYH, sanatçıya ihtiyaç duyduklarının sağlanmasında toplumun ve devletin sorumluluğu olduğuna inanır ve sanat eyleminin her zaman ekonomik bir getiri sağlamayacağının farkında olan EYH, sanatçıyı günlük yaşam kaygısından kısmen de olsa uzak tutacak önlemlerin gerekliliğini vurgular.

EYH’ye göre sanat belirli bir amaç için yapılmayabilir; sanatçının sadece kendisini gerçekl eştirmek ve ifade etmek üzere eser ortaya koyması başka hiç kimseyi ilgilendirecek bir sonuç doğurmasa dahi saygın bir eylemdir. EYH sanatın değerlendirilmesinde siyasi ve ideolojik kıstasların olmamasını savunur. EYH, toplumda sanatın gelişmesini ve desteklenmesini sağlayacak bir ortamın oluşturulmasını, bireylerin küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimine ve öğretimine başlayabilmelerini, sanat eğitiminin toplumun her kesimi için ulaşabilir kılınmasını ve sanatın yaşamın bir parçası haline getirilmesini toplumun ve devletin rol alması gereken alanlar olarak görür. Bunun yanında EYH sanatın popüler kültür karşısında korunmasının da kamusal bir görev olduğuna inanır.

EYH, sanatın, bireylerin estetik anlayışlarını, iletişim ve duygudaşlık becerilerini, adalet duygularını, doğa sevgilerini, insancıllıklarını, duygu ve düşünce dünyalarını, kısacası ruhi gelişmelerini desteklediğini düşünür. Sanatın bu dışsallıklarını dikkate alan EYH, bireylerdeki sanatçı potansiyelin ortaya çıkartılması için aktif politikalar uygulanmasını savunur; toplumun sanatla ilgilenmesine imkân sağlayacak şekilde yaygın bir sanatla temas ağının kurulmasını öngörür. İnsanın yaratma potansiyelinin bir tezahürü olan ‘sanatçılık’ ile geleneksel formların devamına dayanan ‘el sanatçılığı ve zanaatkârlık’ arasında bir ayrım yapan EYH, ‘el sanatçılığı ve zanaatkârlık’ çalışmalarının kültür politikaları çerçevesinde ele alınması, korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesi görüşündedir.

Sanatın evrensel niteliğinin bilincinde olan EYH, evrensele ulaşabilmek için yerelden hareket etmenin önemini kavrar, sanatçının geniş bir bakış açısı kazanarak yerel olanı kendi süzgecinden geçirdikten sonra tüm insanlığa ulaşacak eserler verebileceğini öngörür ve sanatta kültürler arası etkileşimin önünü açacak uygulamaları destekler.

Bir cevap yazın