EYH HAKKINDA

Değerli Yurttaşımız,

Size Erdemli Yurttaş Hareketi ile ilgili olarak kısaca bilgi vermek istiyorum.

Erdemli Yurttaş Hareketi (EYH), insanın ve insanlığın gelişimini amaçlayan bir sivil toplum girişimidir; herhangi bir siyasi görüşün, dini inancın, etnik yapının, sosyal kimliğin, yurt içi veya dışı bir kurumun, kısacası kendisi dışında hiçbir oluşumun temsilcisi veya uzantısı değildir.

Her EYH üyesi faaliyetlerini sürdürürken, insanlar arasında etnik köken, din, dil, cinsiyet, siyasi görüş, toplumsal sınıf, diğer tüm kimlikler ve tercihler açısından bir ayrım yapmaz. İnsanlık onuruna tüm yüreğiyle saygı duyar, Erdem Bildirgesi’nde belirtilen değerlere sahip olmanın insani bir amaç olduğuna inanır. Farklı düşüncede olanlara katılmasa da onların söz haklarını savunur. İnsani gelişimi esas alarak, barıştan, yerkürenin korunmasından, ileri demokrasiden, adaletten, dayanışmadan, bilim ve sanattan yana, geleceğe karşı sorumluluklarının farkında olarak, sürdürülebilir kalkınma için çaba harcar.

EYH bir ‘lider’ hareketi olmayıp, ‘liderlik’ hareketidir. Bu kapsamda her üye bir lider olarak, bulunduğu ortamda EYH ilke ve değerlerini yaşama yansıtacak davranışlarda bulunur. EYH, toplumun ortak şuurunun, o toplumu oluşturan bireylerin şuurlarının toplamından daha büyük olduğu inancıyla, demokrasinin Türkiye’ye uyarlanmasında toplumumuzun aktif katılımını sağlayacak ‘yönetişim’ esasına dayalı bir yaklaşımı savunur. EYH üyeleri yapacakları çalışmalarda içsel motivasyon yaratarak, bir kurtarıcı, bir lider, bir dış yönlendirici beklemeden, iyi, doğru ve güzel için faaliyet gösterir.

Bir ülkede demokrasinin o toplumun yararına işleyebilmesi için gereken ön koşul, dürüst ve şeffaf bir yapılanmadır. EYH böyle bir yapılanmanın ana unsurunun bireyin ve toplumun değer sistemi olduğu öngörüsüyle ‘erdem’ ilkelerinin yaygınlaşması ve bir değer ölçüsü olarak toplumun her kesiminde kullanılması gerektiğine inanır. Bu görüşüyle EYH, tümden gelen bir ideolojik yaklaşımı değil, bireylerin kendilerinden başlatacakları ‘erdemli olma’ değişimi ile tüme varacak toplumsal bir değer farkındalığı yaratmayı amaçlar.

EYH içinde yer almak için, üye adaylarında ‘samimi ve dürüst’ olmak dışında hiçbir özellik aranmaz. EYH birleştirici, kucaklayıcı, kapsayıcı, hoşgörülü, onarıcı bir hareket olarak, ülkemiz insanlarının bir ebru güzelliğiyle, bütün içerisindeki farklılıklarını koruyan harmonik bir geleceği oluşturmak için çaba sarf eder. EYH, dini, etnik, politik ve benzeri alanlarda farklı bireylerin, samimi ve dürüst olmaları kaydıyla, bir araya gelebileceğine, birlikte yaşayacakları bir geleceği inşa edebileceğine inanan, insanları, halkını ve ülkesini seven bireylerin oluşturduğu bir platformdur.

EYH’de ideoloji değil değerler vardır. EYH katı kurallarla değil ilkelerle hareket eder. EYH’de hiyerarşi değil iletişim vardır. EYH’de yapılar değil insan önceliklidir. EYH’de fikirler kadar duygular da önemlidir. EYH ayrıştırmaz, birleştirir. EYH ötekileştirmez, kucaklar. EYH küçümsemez, saygı duyar. EYH tek tip insana değil çeşitliliğe alan açar. EYH kamplaşan düşünceler içinde yer almaz, kamplaşmaları anlamsız kılacak üst çözümler üretir. EYH hiçbir kavramı zamanın ve mekânın bir noktasında dondurmaz, kâinatın her an bir iş ve oluş halinde olduğunu bilerek değişimin evrensel yasalarına uyum gösterir. EYH durağan bir hareket değil evrilen bir organizmadır. EYH asık suratlı değil güler yüzlüdür. EYH öfkeli değil şefkatlidir. EYH insanları, düşünceleri, inançları değil davranışları değerlendirir. EYH kategorize etmez, anlamaya çalışır.

Erdemli Yurttaş Hareketi’nin üyeleri olarak uzun bir yolculuğumuz var: OLMAK (İnsani Gelişim) ve YAPMAK (İnsanca Gelişim)…

‘Olmak’ yani ‘İnsani Gelişim’ sağlamak ekseninde, ‘Erdem İlkeleri’ doğrultusunda iç görü kazanırken, bu ilkeleri davranışlarımıza yansıtarak olgunlaşacağız, aydınlanacağız, kendimizin farkına varacağız, insani gelişimimizi sağlayacağız. ‘Erdem İlkeleri’nde ve düşüncelerimizde derinleştikçe başka kapılardan geçeceğiz, kendimizi sorgulayacağız, varoluşumuzu irdeleyeceğiz, davranış kalıplarımızı gözden geçireceğiz, öz eleştiri yapacağız. Tüm bunlar ‘erdemli olmak’, ‘daha çok insan olmak’ için bizi zenginleştirecek, güçlendirecek, huzur verecek.

‘Yapmak’ yani ‘İnsanca Gelişim’ ekseninde insanlık, yerküremiz, ülkemiz, toplumumuz için hareket içinde olacağız. İnsan, Yerküre, Barış, Demokrasi, Adalet, Bilim, Sanat, Dayanışma, Kalkınma ve Gelecek olarak belirlediğimiz temel stratejik alanlarımızda ortak akılla, başkalarının yaptıklarından da yararlanarak, çözümler üreteceğiz.

Değerli yurttaşımız, EYH zaman ve mekan içinde her hangi bir noktaya çakılmış, takılmış bir hareket değildir; deneyimlerimiz, ülkemizin ve dünyanın değişimi doğrultusunda EYH de sürekli değişecek, evrilecek, gelişecek…

Tüm yurttaşlarımız ve insanlarla birlikte insanlık yolunuz açık olsun.

Serdar Savaş

Bir cevap yazın