GELECEK

EYH, geleceğin içinde insanı, gelişimi, yerküreyi, adaleti, barışı, demokrasiyi, sanatı ve bilimi hep birlikte barındırdığının farkında olarak gelecek olgusunu bir bütün olarak ele alır. Geleceğin ancak bugünden planlanarak sağlıklı bir gelecek olacağına inanır ve geleceğin, olumsuz dahi olsa geçmişi ret ederek değil, geçmişle bağ kurarak fakat aynı zamanda gelişmeyi ve değişmeyi ilke edinerek planlanması gerektiğini savunur.

EYH, gelecek için ‘hemen şimdi’ çalışmaya başlamak gerektiğine, geleceği bugünden ve geçmişten her anlamda ‘daha iyi’ bir yer olarak kurgu lamak ve gerçekleştirmek gerektiğine inanır. Geleceğin bugünden farklı olacağını bilerek ve bunu kabul ederek, hayal edilen gelecek için adım adım ve uzun bir süre çalışmak gerekeceğini bilir. Geleceği planlamanın bir lüks, gönüllülük işi veya hayalperestlik değil tam aksine görev ve sorumluluğu olduğunu bilir. Bu kapsamda, bugünün de bir zamanlar ‘gelecek’ olduğunu hatırlayarak, şu anda şikâyet edilen, sıkıntı çekilen meselelerin geçmişin ‘gelecek’ planı eksikliğinden kaynaklandığını bilerek, bugünün ve geçmişin her yönüyle sorgulanmasına, gerekirse hesap sorulmasına uygun, şeffaf ve demokratik bir düşünce ortamı yaratmayı amaçlar.

EYH, bireylerin inançlarının, tercihlerinin baskılanmadığı, yaşam ve çalışma koşullarının bireyin bütünlüğünü koruyacak ve kendini gerçekleştirmesine katkı sağlayacak şekilde olduğu, bireyin yasal ve insani haklarının korunduğu, özgür, bilimsel ve eleştirel bir eğitim alabildiği, içine doğduğu aile, coğrafi şartlar ve toplumsal yapının eğitiminin ve gelişiminin önünde engel olmadığı; engel olduğu durumlarda devletin bu engelleri aşmada bireye öncelikli destek vereceği bir gelecek sağlamayı hedefler.

EYH, insanın varlığını devam ettirme güdüsünün bir gereği olan bilgiyi aktarma eylemini esas alarak geçmişin bugünden farklı olduğu gibi, geleceğin de geçmişten ve bugünden farklı olabileceğini bilerek, gelecek nesillere ortak küresel, geleneksel ve kültürel mirasımızı aktarmanın kalıcı yöntemlerini bulmak gerektiğine inanır. Bu kapsamda hali hazırda iyi olan değerleri kaybetmemeye çalışarak geleceğe aktarmayı ve değişen veya değişecek olan insani değerlere sahip çıkmayı hedefler. Gelecekte farklılaşacak insani beceri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak buna uygun politikalar geliştirir.

EYH, yer kürenin (kaynaklarının) doğru kullanımıyla insanın ve diğer bütün canlıların yegâne yaşam alanının geleceğin teminindeki öneminin bilincinde olarak, sonraki nesillerin varlığını ve devamlılığını sağlayacak şekilde hareket edilmesi gerektiğini savunur. Yakın gelecekte doğal afetler, felaketler ,kaynakların tükenmesi gibi çeşitli sorunlarla karşılaşacağının bilincinde olarak; bunların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için bugünden önlemler alınması gerektiğini savunur. Bu kapsamda geleceğin teknolojik ve bilimsel gelişmelerini öngörerek bugünden gelecek için çalışılması gerektiğine inanır.

EYH, geleceğin ‘umut’ fikrini uyandırması gerektiğini benimser ancak bunun için ‘çaba’ göstermek gerektiğini her zaman akılda tutar. Bahsedilen geleceğin belirli bir kişi veya kitlenin dayatmasıyla değil, ancak ve ancak ‘ortak’ bir planlamayla gerçekleşeceğine inanır.

Bir cevap yazın